Algemene voorwaarden Reedijk Cranesupport B.V.

Definities

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 • REEDIJK: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reedijk Cranesupport B.V., statutair gezeteld te Westmaas.
 • Hulppersonen: de ter uitvoering van de Overeenkomst door REEDIJK ingezette medewerkers, onderaannemers, leveranciers en andere (rechts)personen.
 • Overeenkomst: de overeenkomst krachtens welke REEDIJK zich heeft verplicht tot het verkopen en/of verhuren en/of leveren van producten en/of diensten in de breedste zin des woords.
 • Opdrachtgever: de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een Overeenkomst sluit met Reedijk c.q. de rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met REEDIJK.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op iedere uitnodiging van Opdrachtgever tot het doen van een offerte, op iedere door REEDIJK aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte, op iedere opdracht van Opdrachtgever aan REEDIJK en op iedere Overeenkomst zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Opdrachtgever stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en REEDIJK.
 3. Een afwijking van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden is alleen dan geldig, indien en voor zover de betreffende afwijking schriftelijk en ondubbelzinnig door REEDIJK is aanvaard.
 4. REEDIJK heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Een zodanige wijziging en/of aanvulling treedt in werking 30 dagen na bekendmaking daarvan door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel en, in geval van bestaande overeenkomsten, door middel van toezending van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. REEDIJK en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Totstandkoming van Overeenkomst

 1. Alle offertes van REEDIJK zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 2. Aan de bij de offerte gesloten omschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien een Overeenkomst niet schriftelijk wordt aangegaan wordt de factuur van REEDIJK, behoudens tegenbewijs, geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Indien Opdrachtgever in de offerte wijzigingen en/of voorbehouden aanbrengt dan komt de Overeenkomst eerst tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming met deze wijzigingen en/of voorbehouden door REEDIJK.
 5. De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van akkoord van Opdrachtgever met de door REEDIJK verzonden offerte. Dit akkoord kan zowel mondeling als schriftelijk als via de elektronische weg plaatsvinden. Nadien staat het REEDIJK vrij de tot stand gekomen overeenkomst door middel van een opdrachtbevestiging te bevestigen. Deze bevestiging wordt geacht de tussen partijen gemaakte afspraken op een juiste wijze weer te geven.

Prijzen

 1. Alle prijsopgaven door REEDIJK zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn alle overeengekomen prijzen:
  1. gebaseerd op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende hoogte van de kostprijzen, zoals inkoopprijzen, loonkosten, brandstofprijzen en andere kosten,
  2. exclusief BTW en andere belastingen, (invoer- en uitvoer-)heffingen en rechten,
  3. exclusief de kosten van vervoer en verzekering.
 3. In geval van een na de offertedatum ingetreden verhoging van een of meer kostprijsfactoren is REEDIJK gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen. Deze verhoging wordt eerst van kracht nadat REEDIJK Opdrachtgever schriftelijk van de verhoging in kennis heeft gesteld.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht REEDIJK niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. REEDIJK is gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. REEDIJK staat echter op geen enkele wijze in voor het bereiken van het beoogde resultaat van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst alsmede alle door REEDIJK verlangde gegevens en informatie tijdig te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan REEDIJK verstrekte gegevens en informatie.
 3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegeven niet c.q niet tijdig en/of onvolledig aan REEDIJK zijn verstrekt dan heeft REEDIJK het recht de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten c.q. op te schorten. REEDIJK kan de kosten direct of indirect voortvloeiende uit de stopzetting en/of schorsing van de uitvoering van de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 4. REEDIJK is bevoegd bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever.
 6. REEDIJK kan ten allen tijde de Overeenkomst tussentijds te beëindigen

Overheid/Douane

 1. Indien zaken en/of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot douane- en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten welke in verband hiermee noodzakelijk zijn te verstrekken teneinde REEDIJK in staat te stellen om aan die bepalingen of voorschriften te voldoen. Het aan REEDIJK verstrekken van gegevens zoals vermeld in de vorige volzin houdt in geen geval een opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten in. In geval van een opdracht dient Opdrachtgever daartoe tijdig en schriftelijk te verzoeken. Voor zover REEDIJK in het kader van de overeenkomst de opdracht op zich heeft genomen tot het aanvragen van enige vergunningen en/of ontheffingen geldt deze verplichting uitsluitend als inspanningsverplichting, en geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Reedijk is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met door Opdrachtgever verrichte douanewerkzaamheden.

Hulppersonen

 1. REEDIJK is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst hulppersonen in te zetten.
 2. Indien door REEDIJK ingezette hulppersonen buiten Overeenkomst worden aangesproken terzake de werkzaamheden waartoe zij door REEDIJK werden ingezet, is ter hunne behoeve bedongen dat zij zich op alle wettelijk en contractuele verweermiddelen betreffende uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid alsmede vrijwaring kunnen beroepen waarop REEDIJK zich ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan beroepen.
 3. REEDIJK is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
  1. De door REEDIJK ingezette hulppersonen gelegen in welke oorzaak dan ook, en/of
  2. de door REEDIJK ingezette hulppersonen indien deze hulppersonen werkzaamheden verrichten buiten het kader van de Overeenkomst, en/of
  3. opzet of bewuste roekeloosheid door de door REEDIJK ingezette hulppersonen.

Meer – en minderwerk, extra kosten

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave is gerekend, worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. In het geval dat tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Overeenkomst aan te passen c.q. te wijzigen met als gevolg dat hogere kosten worden gemaakt dan waarop door REEDIJK bij de prijsopgave is gerekend dan is REEDIJK gerechtigd deze kosten extra aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Veranderingen die in de Overeenkomst worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor deze overschrijding alsmede voor de eventuele gevolgen hiervan kan REEDIJK niet aansprakelijk gesteld worden en aanvaardt REEDIJK geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De door Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de Overeenkomst moeten door Opdrachtgever schriftelijk aan REEDIJK worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de verwerking van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.

Levering

 1. Levering zal plaatsvinden op de datum zoals vermeld in de Overeenkomst of zoveel eerder of later als Opdrachtgever en REEDIJK nader schriftelijk zijn overeengekomen. Indien geen datum van levering is overeengekomen zal REEDIJK Opdrachtgever tijdig van tevoren informeren wanneer geleverd zal worden ter vestigingsplaats van Opdrachtgever dan wel, indien een andere plaats van levering uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, ter overeengekomen plaats zal worden afgeleverd.
 2. Alle in de offerte(‘s), opdrachtbevestigingen en Overeenkomst genoemde termijnen voor levering gelden slechts als inspanningsverplichting op grond waarvan REEDIJK gehouden is om er binnen haar vermogen naar te streven om de overeengekomen termijn in acht te nemen.
 3. Indien de levering vervroegd plaatsvindt dan wel de overeengekomen termijn overschrijdt geeft dit Opdrachtgever nimmer het recht om de Overeenkomst te (doen) ontbinden of te vernietigen en/of schadevergoeding te vorderen. Voorts geeft dit Opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting van haar eigen verplichtingen.
 4. De levering (waaronder onder meer begrepen het transport) inclusief kosten en verzekering is voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De levering vindt plaats ‘af magazijn’. REEDIJK behoudt zich het recht voor om de gereed staande zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te doen slaan, hiertoe is REEDIJK echter niet gehouden.

Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen REEDIJK en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan betreft dit slechts een inspanningsverplichting en betreft nimmer een fatale termijn. Indien de voltooiing vervroegd plaatsvindt dan wel de overeengekomen termijn overschrijdt geeft dit Opdrachtgever nimmer het recht om de Overeenkomst te (doen) ontbinden of te vernietigen en/of schadevergoeding te vorderen. Voorts geeft dit Opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting van haar eigen verplichtingen.

Betaling en zekerheid

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, plaats te vinden binnen de in de factuur gestelde termijn en, bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door REEDIJK aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. REEDIJK draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk.
 3. De reclamatietermijn op de door REEDIJK gezonden facturen bedraagt 14 dagen. Is binnen die termijn niet gereclameerd, dan wordt de factuur geacht juist te zijn op verval van recht.
 4. De gestelde betalingstermijnen van REEDIJK zijn te beschouwen als fatale termijnen. In geval van overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever direct in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever een vertragingsrente van één (1) procent per maand of gedeelte van een maand, over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Het opleggen, innen of verrekenen van de vertragingsrente laat het recht van REEDIJK op volledige vergoeding van haar schade en ontbinding onverlet.
 5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en/of niet tijdige betaalde gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten en/of bedragen is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende. De kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd.
 6. Een door Opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en ten slotte in mindering op de opeisbare facturen.
 7. REEDIJK is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), van Opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid in de vorm van een door een door REEDIJK geaccordeerde bankgarantie voor het nakomen van zijn verplichtingen te verlangen. Indien Opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van REEDIJK voldoet is REEDIJK gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
 8. REEDIJK is steeds bevoegd al hetgeen zij schuldig is aan Opdrachtgever te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling aan REEDIJK schuldig is. Opdrachtgever is in het geval van verzuim van REEDIJK tot enige verrekening slechts bevoegd na schriftelijke toestemming van REEDIJK.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van REEDIJK op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Klachten

 1. Opdrachtgever dient een vermeend gebrek en/of onvolkomenheid in het geleverde onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk te melden op straffe van verval van aanspraken. Opdrachtgever heeft een onderzoek plicht ten aanzien van het geleverde (onwillekeurig of deze levering heeft plaatsgevonden uit hoofde van een koopovereenkomst of anderszins).
 2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken, dient Opdrachtgever de vermeende gebreken en/of onvolkomenheden onmiddellijk bij levering te melden aan REEDIJK, op straffe van verval van aanspraken.
 3. REEDIJK is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de gebreken of het niet (goed) functioneren geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg zijn/is van:
  1. Onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik,
  2. van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade,
  3. overheidsvoorschriften,
  4. wijzigingen of reparaties die Opdrachtgever zonder toestemming van REEDIJK heeft aangebracht of laten aanbrengen/uitvoeren aan de geleverde producten of onderdelen daarvan.

Opschorting, ontbinding en staking

 1. REEDIJK is gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten c.q. te staken indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft tot het stellen van de verlangde en door REEDIJK geaccordeerde bankgarantie.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen is REEDIJK gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst (en alle andere met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten) op te schorten dan wel, naar keuze van REEDIJK, de Overeenkomst, zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
  1. Tegen Opdrachtgever een faillissementsaanvraag wordt ingediend, deze zelf zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, Opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt of op andere wijze insolvabel blijkt.
  2. Opdrachtgever zijn ondernemingsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt.
  3. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn onderneming.
  4. Opdrachtgever een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of REEDIJK goede gronden heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal komen in de nakoming van de Overeenkomst.
  5. REEDIJK door overmacht van blijvende of tijdelijke aard verhinderd wordt de overeenkomst (verder) uit te voeren.

Indien een van de hierboven omschreven situaties zich voordoet dan rust op Opdrachtgever de verplichting REEDIJK daarvan onverwijld in kennis te stellen.

 1. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is REEDIJK nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden REEDIJK te vrijwaren van eventuele vorderingen van derden die ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst mochten ontstaan.
 2. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wordt al hetgeen Opdrachtgever aan REEDIJK verschuldigd is direct ten volle opeisbaar.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst laat het recht van REEDIJK op volledige vergoeding van haar schade onverlet.
 5. In het geval van verkoop wordt geleverd onder eigendomsvoorbehoud en is REEDIJK bij niet tijdige betaling gerechtigd het geleverde, zonder nadere in gebreke stelling en rechterlijke tussenkomst, terug te (doen) nemen conform het bepaalde in artikel 7:39 e.v. BW (recht van reclame), het een en ander onverminderd het recht van REEDIJK op volledige vergoeding van haar schade. Opdrachtgever geeft REEDIJK bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen van Opdrachtgever te betreden.
 6. De eventuele ontbinding van de overeenkomst tussen partijen tast de werking van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. REEDIJK is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan door een tekortkoming indien en voorzover deze tekortkoming te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf.
 2. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, en indirecte schade alsmede schade ontstaan wegens te late levering is in alle gevallen uitgesloten.
 3. REEDIJK is op geen enkele wijze aansprakelijk indien en voorzover de schade (direct en/of indirect) veroorzaakt is door onjuiste en/of onvolledige informatie van Opdrachtgever, dit alles ongeacht het feit of Opdrachtgever zich hier al dan niet bewust van is/was en/of ongeacht het feit of Opdrachtgever over de vereiste kennis/informatie/bescheiden redelijkerwijs kon beschikken en/of beschikte.
 4. REEDIJK is op geen enkele wijze aansprakelijk indien en voorzover de schade (direct en/of indirect) veroorzaakt is door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen of door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of personen.
 5. Elke vorm van aansprakelijkheid voor het geleverde en/of de diensten indien deze (al dan niet gezamenlijk met een ander product) onderdeel is gemaakt van een ander product en/of diensten en/of in een ander product is geplaatst en/of anderszins is aangepast en/of is aangetast is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid voor het geleverde en/of de diensten uitgesloten in het geval dat de werking en/of gebruik hiervan afhankelijk is van een niet door REEDIJK geleverd product en/of zaak en/of diensten.
 6. REEDIJK staat op geen enkele wijze in voor c.q is niet aansprakelijk voor het al dan niet voldoen aan en/of de juistheid van de door bestelde producten en/of diensten in verband met de toepassing hiervan tenzij Opdrachtgever hierover uitdrukkelijk én schriftelijk advies heeft gevraagd én door REEDIJK uitdrukkelijk en schriftelijk op deze adviesvraag antwoord is gegeven.
 7. Opdrachtgever is geheel en zelfstandig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de veiligheid en derhalve de werkomstandigheden op de plek waar REEDIJK en/ofandere door REEDIJK ingeschakelde (rechts)personen de diensten verrichten. Opdrachtgever vrijwaart REEDIJK voor alle schade direct en/of indirect ontstaan uit de werkomstandigheden en/of werkplek.
 8. Voorzover REEDIJK adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt REEDIJK daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 9. In het geval dat REEDIJK aansprakelijk is, zal zij naar haar keuze overgaan tot schadevergoeding of tot herstel. De verschuldigde schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag (in geval van een langere looptijd van de overeenkomst is dit factuurbedrag beperkt tot het factuurbedrag over de periode van de meest recente 6 maanden) van de betreffende Overeenkomst. De aansprakelijkheid van REEDIJK is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraard van REEDIJK in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 10. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van eventuele aansprakelijkheden mede als gevolg van de vrijwaring van REEDIJK.
 11. Opdrachtgever vrijwaart REEDIJK en andere door REEDIJK bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (rechts) personen voor alle aanspraken van derden van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met zaken, diensten of producten afkomstig van REEDIJK.
 12. Opdrachtgever vrijwaart REEDIJK voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de op REEDIJK verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 13. Indien REEDIJK uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken dan is Opdrachtgever gehouden REEDIJK zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 14. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is REEDIJK, zonder daaraan voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtgever en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 15. Aansprakelijkheid beperkende, aansprakelijkheid uitsluitende of aansprakelijkheid vaststellende voorwaarden, welke door derden aan REEDIJK kunnen worden tegengeworpen, kunnen door REEDIJK ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.
 16. Alle verweermiddelen die REEDIJK aan de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen eveneens door andere bij de uitvoering van de overeenkomst door REEDIJK ingeschakelde (rechts) personen jegens Opdrachtgever worden ingeroepen, als ware deze personen zelf partij bij de overeenkomst.

Verzekering

 1. Opdrachtgever is gehouden voor eigen rekening zorg te dragen voor een genoegzame verzekering die te allen tijd zijn wettelijk en contractuele aansprakelijkheid dekt, die bij of in verband met uitvoering van de Overeenkomst mocht ontstaan, met uitsluiting van regres op REEDIJK en de door haar ingezette hulppersonen. Opdrachtgever is gehouden REEDIJK op diens eerste verzoek inzage in de polis en bewijzen van premiebetaling te verlenen of REEDIJK een door de verzekeraar gewaarmerkt afschrift van de verzekeringspolis te verstrekken. Opdrachtgever cedeert hierbij aan REEDIJK bij voorbaat alle aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen, voor zover betrekking hebbend op schade waarvoor Opdrachtgever jegens REEDIJK aansprakelijk is.
 2. REEDIJK sluit in geen enkel geval verzekeringen af ten aanzien van de diensten die zij onder de Overeenkomst verleent en/of de zaken van Opdrachtgever die zij ter uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft anders dan blijkt uit de polis zoals deze door REEDIJK op verzoek aan Opdrachtgever aan Opdrachtgever zal worden overhandigd. REEDIJK is nimmer aansprakelijk voor schade, verlies, kosten of ander nadeel voortvloeiende uit een te lage of anderszins onjuist opgave van de te verzekeren som en/of de te verzekeren zaken door Opdrachtgever.

Overmacht

 1. Het tekortschieten door REEDIJK in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van REEDIJK gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: alle storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden etc., gehele of gedeeltelijke mobilisatie belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan Opdrachtgever, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige/ niet volledige of niet deugdelijke levering van goederen door leveranciers in het binnen- en buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of de zeggenschap van REEDIJK vallen.
 2. Schiet REEDIJK in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden worden opgeschort.
 3. In het geval dat voor REEDIJK aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten zijn verbonden in verband met de niet aan haar toe te rekenen omstandigheden dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan Opdrachtgever door te berekenen.
 4. In het geval dat REEDIJK ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk nog na zal kunnen komen dan is REEDIJK gerechtigd om het voor dit nagekomen gedeelte respectievelijk het nog na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
 5. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst ten gevolge van overmacht/niet toerekenbare tekortkoming, zal REEDIJK niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, REEDIJK gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en REEDIJK zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is REEDIJK niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door REEDIJK geleverde zaken blijven ten allen tijde eigendom van REEDIJK tot aan het moment van algehele voldoening door Opdrachtgever van hetgeen REEDIJK in verband met de onderliggende overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
 2. Het recht van retentie op die zaken komt Opdrachtgever niet toe
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen, aangezien hij zich dan aan verduistering zou schuldig maken
 4. Indien Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst met REEDIJK niet nakomt, is REEDIJK gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de geleverde zaken (onverschillig of deze al niet onderdeel zijn gemaakt van een ander product)terug te vorderen. REEDIJK heeft in dat geval het recht de overeenkomst tussen partijen zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van REEDIJK op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
 5. REEDIJK is gerechtigd om de zaken die zij van en voor Opdrachtgever onder zich houdt onder zich te houden tot voldoening van alle kosten van REEDIJK ter uitvoering van de Overeenkomst, onverschillig of de betreffende Overeenkomst betrekking heeft op de zaken die REEDIJK onder zich houdt.
 6. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te verpanden of hier enig ander (beperkt) recht op te (laten) vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of dit willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht dit per ommegaande schriftelijk aan REEDIJK kenbaar te maken.
 7. De zaken die REEDIJK onder zich houdt ten behoeve van Opdrachtgever houdt REEDIJK onder zich voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich om zowel de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als de zaken die REEDIJK voor Opdrachtgever onder zich houdt te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, tegen schade als gevolg van vernieling en tegen diefstal en/of eventuele andere risico’s die al dan niet voorzienbaar zijn. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering(en) steeds op eerste verzoek aan REEDIJK te tonen.

Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij REEDIJK.
 2. Alle door REEDIJK verstrekte stukken zoals presentaties, overeenkomsten, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van REEDIJK worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. REEDIJK behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomst betreffende roerende goederen van 1980 (Het Weens Koopverdrag).

Geschillen

 1. Alle geschillen betreffende de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of betreffende overeenkomsten die ter uitvoering van de Overeenkomst worden gesloten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.